Alminnelige vilkår for pakkereiser med rutefly

Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet. Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6.

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser («Pakkereiseloven») og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, («Forskriftene») og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør (Lime Travel) og forbruker.
Disse vilkårene gjelder for pakkereiser der transportdelen av reisen foregår med rutefly.

Lime Travel er en del av DER Touristik Nordic AB. De vilkårene er som er kursivert er spesielle vilkår for Lime Travel og kompletterer alminnelige vilkår for pakkereiser.

Alle opplysninger i reiseinformasjonen på limetravel.no og ev. i andre publikasjoner utgitt av Lime Travel er en del av avtalen mellom Lime Travel og den reisende.

REISEVILKÅR

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

 1. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt.Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto 2 dager etter forfall, kan arrangøren heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelig opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på.Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 35 dager.

  For reiser med rutefly, kan depositum eller hele beløpet måtte betales ved bestilling. Flybilletten må ofte betales umiddelbart, og i mange tilfeller må også hotellet betales med en gang. Betalingsfristene oppgis i bestillingsdialogen (før avtalen inngås). Vær spesielt oppmerksom på informasjon som gis i bestillingsdialogen om flybillett og/eller hotell er refunderbart eller ikke ved en ev. avbestilling. I de tilfeller der det først betales et depositum og deretter restbeløp, skal depositum innbetales ved bestilling om ikke annet er oppgitt i bekreftelsen, og restbeløp på angitt forfallsdato.

  Avtalen er bindende mellom Lime Travel og den reisende når reisen er skriftlig bekreftet og den reisende har betalt depositum eller hele reisens pris etter arrangørens anvisninger innen avtalt tid. Når flybilletten og/eller depositum er betalt, er bestillingen bindende for begge parter. Dersom depositum ikke mottas innen fastsatt tid, har reisearrangøren rett til å kansellere reisen.

  Oppdager den reisende feil ved bestillingen, må Lime Travel kontaktes omgående. Utenom våre åpningstider bes den reisende kontakte flyselskapet direkte hvis det er feil i forbindelse med flybestillingen.

  Hovedreisende er den som reserverer reisen og inngår avtalen med Lime Travel, og denne er ansvarlig for bestilling, betaling og eventuelle endringer av bestillingen. Navnet på hovedreisende står oppført i adressefeltet på bekreftelse/billett. Endringer i forbindelse med reisen må gjøres av den hovedreisende. Ev. tilbakebetaling ved hel eller delvis avbestilling av reisen gjøres til det kort som reisen ble betalt med. Hovedreisende er selv ansvarlig for å være tilgjengelig for viktige beskjeder (f.eks. tidendringer) på epost-adressen og mobilnummeret som er oppgitt til Lime Travel.

  All betaling skjer direkte til Lime Travel iht. de betalingsfrister som gjelder.

2. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.

Videre er opplysninger arrangøren har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

Vi tar forbehold om eventuelle korrektur- og trykkfeil.

3. Reisens pris

3.1. Prisen
Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme.

Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt / prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Kunden skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20.

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

Prisreduksjon gis kun hvis kostnadsreduksjonen overstiger kr 100.

En prisøkning på mer enn 8 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

Lime Travel tar forbehold om å endre priser og ytelser mv. som er beskrevet i programmet eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i skatter, avgifter, transportpriser, aktuelle valutaer eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller andre tilsvarende omstendigheter. Den reisende har tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene Lime Travel forbeholder seg rett til å justere opp etter, utvikler seg i den reisendes favør.

Lokale turistskatter e.l. som betales direkte på reisemålet opplyses om på aktuelt reisemål på limetravel.no eller på annen relevant måte. Det samme gjelder for flyplassavgifter/skatter som betales ved ankomst og avreise. Disse skattene/avgiftene er ikke inkludert i den innbetalte prisen.

3.2. Depositum
Arrangøren kan fastsette et rimelig depositum den reisende skal betale.

Der arrangøren kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet i kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet.

For reiser med rutefly, kan depositum eller hele beløpet måtte betales ved bestilling. Flybilletten må ofte betales umiddelbart, og i mange tilfeller må også hotellet betales med en gang. Betalingsfristene oppgis i bestillingsdialogen (før avtalen inngås). Vær spesielt oppmerksom på informasjon som gis i bestillingsdialogen om flybillett og/eller hotell er refunderbart eller ikke ved en ev. avbestilling. I de tilfeller der det først betales et depositum og deretter restbeløp, skal depositum innbetales ved bestilling om ikke annet er oppgitt i bekreftelsen, og restbeløp på angitt forfallsdato.

Lime Travel garanterer først prisen når vi har utstedt og sendt reisedokumentene og har belastet kreditt- eller betalingskort for reisens pris. Reisedokumenter sendes til den oppgitte e-post adressen i form av bekreftelse, elektronisk billett og hotellkupong. Billetter sendes ikke pr. post.

Vær spesielt oppmerksom på at bagasje ikke er inkludert i prisen og må betales ekstra.

I forbindelse med reisebekreftelsen tar Lime Travel et depositum på minimum 20 %, og minimum kr 5 000 per person, eller det beløpet som Lime Travel må betale til underleverandøren. Depositum varierer for gruppereiser og spesialarrangementer som rundturer, tog, cruise, privatfly m.m. og kan noen ganger være høyere. Depositum må være Lime Travel i hende senest 10 dager etter at reisen er bestilt. Bestilles reisen mindre enn 45 dager før avreise, betales reisen i sin helhet, og må være Lime Travel i hende senest 35 dager før avreise. I noen tilfeller kan gruppereiser og spesialarrangementer som rundturer, tog, cruise, private fly etc. kreve sluttbetaling tidligere.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Arrangøren eller formidler skal opplyse kunden om adgangen til å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt. 5.3.

Arrangøren skal videre opplyse kunden om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

Lime Travel tilbyr avbestillingsforsikring for reiser med rutefly gjennom vår samarbeidspartner Gouda Reiseforsikring. Vi anbefaler at du sjekker om du har inkludert en avbestillingsforsikring i din reiseforsikring eller ved betaling med kredittkort, og ev. kontakter ditt forsikringsselskap for mer informasjon.

Avbestillingsforsikring skal tegnes i forbindelse med innbetaling av depositum eller førstegangsbetaling. Reiseforsikring kan også tegnes via Gouda, dette gjøres senest to uker før avreise. Fullstendige vilkår og betingelser finner du på www.gouda.no.

4.2. Innreisebestemmelser

Arrangøren/formidler skal før avtalen inngås gi kunden generelle opplysninger om hvilke pass- og visumkrav som gjelder det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Det skal så langt det er mulig også opplyses om omtrent hvor lang tid det tar å få visum.

Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser i vesentlig grad påvirker muligheten for gjennomføringen av reisen.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3. Helseopplysninger

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

4.4. Informasjon vedrørende transport

Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

Flere ruteflyselskap opererer med såkalt «code sharing», dvs. at to eller flere flyselskaper deler samme flyvning. Et sete kan kjøpes av et flyselskap på en flyvning som drives av et annet flyselskap under et annet flynummer eller flykode. Produkter og tjenester som tilbys kan avvike mellom selskapene. Opplysninger om opererende flyselskap oppgis ved bestilling av reisen og på bekreftelsen og billetten, ev. på et senere tidspunkt så langt dette er mulig. En slik endring anses ikke som en vesentlig mangel og gir ikke grunnlag for erstatning eller avbestilling uten gebyr.

4.5. Andre forhold

Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet eller tilsvarende ordning, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

Lime Travel har stilt lovpliktig reisegaranti til Kammarkollegiet.

Adresse: Birger Jarlsgatan 16, S-114 34 Stockholm, Sverige
E-post:
[email protected]
Telefon: +46 8 700 08 00
Hjemmeside: www.kammarkollegiet.se

Bagasje om bord på flyet

Det er ikke tillatt å sjekke inn verdisaker som for eksempel elektronisk utstyr, kameraer, datamaskiner, smykker, kontanter etc. Av sikkerhetsmessige grunner er det forbudt å medføre farlig gods om bord eller i innsjekket bagasje. Det som klassifiseres som farlig gods er for eksempel våpen av ulike slag, komprimert gass, etsende og brennbare stoffer, maling, fyrverkeri samt gift og andre stoffer som inneholder bakterier eller virus. Les mer om farlig gods, forbudte gjenstander og øvrige bagasjeregler under flyinformasjon på respektive flyselskaps hjemmeside.

Kontraktsvilkår for flyreiser

Våre flyreiser er underlagt gjeldende lovgivning for internasjonal lufttransport, hvor Luftfartsloven, Montrealkonvensjonene og Warszawakonvensjonene nevnes spesielt. Arrangørens ansvar under transporten er iht. Pakkereiseloven begrenset til hva gjeldende luftfartslovgivning måtte pålegge flyselskapene av ansvar.

Håndtering av personopplysninger

Lime Travel AB, org.nr 556510-3735, ivaretar personvernet ditt. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til Lime Travel.  Du kan lese mer om våre retningslinjer for personvern og vår personvernerklæring her   

5. Kundenes rett til å avbestille eller overdra reisen

5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2 Avbestilling mot vederlag

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter.

Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, skal disse regler gjelde:

 • Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse
 • Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. *
 • Flyselskapene kan i noen tilfeller beregne et gebyr for slik refusjon. Dersom arrangøren krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette. De samlede gebyrene skal uansett ikke overstige gebyret for navneendring i billetten.

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

* Benytter man deler av flybilletten (og f.eks. avbestiller returen), har man ikke krav på refusjon av offentlige avgifter.

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører.

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

Reiser med rutefly:

Reiser med rutefly er som regel ikke refunderbare. I de enkelttilfeller hele eller deler av reisen kan avbestilles gjelder følgende regler:

Ruteflyselskapene pålegger arrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise (i de fleste tilfeller allerede ved bestilling). Når en flybillett er utstedt, har arrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten (e-ticket) er utstedt, vil Lime Travel belaste den reisende med et gebyr tilsvarende det beløp som må betales til flyselskapet, i tillegg til ev. avbestillingskostnad for hotell/cruise o.l. I tillegg belastes et avbestillingsgebyr som i tabellen nedenfor. Nøyaktig gebyr blir opplyst på forespørsel.

Lime Travels avbestillingskostnader tilsvarer det gebyr som kreves fra underleverandøren i forbindelse med kanselleringen. Depositum refunderes ikke. Generelt gjelder følgende med mindre annet er varslet:

Kostnad i forbindelse med avbestilling, uten avbestillingsforsikring, med mindre annet er opplyst:

 – Mer enn 30 dager før avreise belastes leverandørens avbestillingsgebyr samt depositum per person, eller annen kostnad som er spesifisert ved bestilling.

 – 30-7 dager før avreise belastes leverandørens avbestillingsgebyr med minst 50 % av reisens pris samt depositum per person eller annen kostnad som er angitt på tidspunkt for bestilling.

 –  Fra 7 dager før avreise gis ingen refusjon.

Disse reglene gjelder ved kjøp av pakkereise. Ingen refusjon vil bli gitt for arrangement som ikke er brukt. Dette gjelder f.eks. dersom du avbestiller hotelloppholdet og flytter fra hotellet tidligere enn planlagt eller ikke benytter forhåndsbestilte arrangement.

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.

Har kunden tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av arrangørens standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

Lime Travel tilbyr ikke egen avbestillingsbeskyttelse, men en avbestillingsforsikring for reiser med rutefly gjennom vår samarbeidspartner Gouda Reiseforsikring, og krav om refusjon hvis en reise avbestilles etter dette punktet rettes til forsikringsselskapet. Vi anbefaler at du sjekker om du har inkludert en avbestillingsforsikring i din reiseforsikring eller ved betaling med kredittkort, og ev. kontakter ditt forsikringsselskap for mer informasjon.

5.4. Overdragelse av pakkereisen

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

Navnendring reiser med rutefly:

Dersom billetten ikke er utstedt, tillater noen flyselskaper navnendring mot gebyr inntil et par dager før avreise så lenge billetten ikke er utstedt. Gebyrets størrelse varierer fra flyselskap til flyselskap og oppgis på forespørsel. Dersom billetten er utstedt anser de fleste flyselskap en navnendring som avbestilling og ny bestilling, og fullt gebyr må påregnes. Se mer informasjon om gebyrer under pkt. 5.2.

5.5. Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et rimelig administrasjonsgebyr, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

Endringer på reiser med rutefly:

Der endringer er tillatt tilkommer et gebyr (oppgis på forespørsel)+ leverandørens kostnad.

6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt

6.1. For få tilmeldte

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn:

 • 20 dager før avreisedøgnet starter ved reiser som varer i mer enn 6 dager.
 • 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager.
 • 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager.

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

For reiser med rutefly gjelder egne regler for kansellering og endring, avhengig av det enkelte flyselskaps regelverk.

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll

Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold.  Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga. hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren kan tilby dette.  Tilbys kunden en alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

Lime Travel tar forbehold om programendringer. Mindre endringer oppdateres fortløpende under presentasjonen av reisemålene og bostedene på limetravel.no. Vesentlige endringer som skjer etter at du har bestilt reisen vil bli meddelt skriftlig eller pr. telefon så snart Lime Travel er kjent med endringen. Informasjon om flytider, flyselskap og flytype er foreløpige. Endelig informasjon fremgår av billetten, men kan endres etter at billetten er utstedt. Alle billetter sendes til hovedbestillers e-post adresse som er registrert i bestillingen, og hovedbestiller er til enhver tid ansvarlig for å påse at det er siste versjon av billetten man forholder seg til ift. avreisetider o.l.

7. Partenes plikter

7.1. Arrangørens/formidlerens plikter

Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jf. pkt. 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og det det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2. Kundens plikter

Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

Alle betalingsfrister oppgis ved bestilling på limetravel.no. Der hele eller deler av reisen må betales ved bestilling, vil bestillingen ikke bli gjennomført om betaling ikke er gjort.

b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre

c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed uten ugrunnet opphold dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8.2 a) – e). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet.

d) Dokumenter etc.: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

e) Hensyn til medreisende etc.: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc.: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangøren eller reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens e-post, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

No-show (manglende fremmøte ved avreise):

Kunden plikter å møte i god tid før innsjekking (normalt 2 timer før flyavgang). Forsinkelser eller andre omstendigheter som hindrer dette, er kundens egen risiko. No-show (manglende fremmøte ved avreise) er å oppfatte som avbestilling av reisen, og flyselskapet vil kansellere hjemreisen om utreisen ikke benyttes. Flybilletten refunderes ikke. Sjekker man ikke inn på hotellet/cruiset til avtalt tid eller gir beskjed om at man er forsinket, vil oppholdet automatisk bli kansellert og det innbetalte beløpet refunderes ikke. Dersom du ikke kan møte til utreise pga. sykdom, problemer med transport e.l., er det viktig at du kontakter oss snarest mulig om dette. Du kan kontakte oss på 23 21 30 42 i våre åpningstider. Utenom våre åpningstider, sendes informasjonen på e-post [email protected].

For hastesaker utenfor våre åpningstider, ring Travel Support +46 770 457 665, som svarer på vegne av Lime Travel.  De kan hjelpe og bistå i en nødssituasjon og vil kontakte din personlige reisekonsulent om nødvendig for å løse problemet ditt. Vær oppmerksom på at det ikke kan gjøres nye bestillinger på dette nummeret.

8. Om mangler

8.1. Mangler før avreise

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 8 % skal alltid anses som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 29.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren eller formidleren kan tilby dette. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt deknings­kjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

8.2. Mangler etter avreise

Pakkereisen har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager uten ugrunnet opphold.

Lime Travel kan ikke garantere ønsker fra den reisende som f.eks. plassering av rom på hotellet, sete og barneseng på flyet, tidlig innsjekking på hotellet eller lignende. Ønskemål kan ikke bekreftes før avreise.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp:

Kunden kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Avhjelpes mangelen ikke innen fristen kan den reisende selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert.

Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Alternative reisetjenester:

Kunden kan kreve at arrangøren tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres etter pakkereiseavtalen. Arrangøren skal om mulig tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten tilleggskostnader. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passe prisavslag. Den reisende kan bare avvise tilbudet dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

c) Prisavslag:

Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et passende prisavslag for perioden pakkereisen har hatt en mangel.

d) Heving:

Har pakkereisen en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert.

Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i punkt 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

e) Erstatning:

Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren.

Arrangørens erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i avtalen, og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.

Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for arrangøren.

8.3  Erstatningsbegrensninger

Der arrangørens erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportrettslig lovgivning, kan arrangøren begrense erstatningen i pakkereiseavtalen, men ikke til mindre enn tre ganger pakkereisens samlede pris.

Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av arrangøren.


8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning

Kundens rett til prisavslag eller erstatning begrenser ikke kundens rettigheter etter annen transportrettslig lovgivning. Prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven og erstatning etter annen transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag i hverandre, slik at kunden ikke gis for høy kompensasjon.

Kunden kan rette sitt krav på prisavslag eller erstatning til arrangøren av pakkereisen. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportrettslig lovgivning (herunder standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) må rettes mot transportøren.

Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

e) Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger)

Les bestemmelsene her: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf.

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning.

Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes mot transportøren.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jf.  pkt. 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

f) Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt. 8:

 1. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være «vanlige» på destinasjonen.
 2. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til
 3. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga. overbooking, skal ikke betraktes som «påregnelige avvik».
 4. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.
 5. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. Tvistebehandling

Partene bør forsøke å løse en tvist som gjelder tolkningen eller anvendelsen av avtalen på egen hånd. Hvis partene ikke blir enige, kan tvisten løses av Almänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Klager kan også kontakte Forbrukertilsynet for mekling i saken. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 40 06 00 eller på www.forbrukertilsynet.no. Forbrukertilsynet er riktig utenomrettslig tvisteløsningsalternativ i Norge, da norsk pakkereisenemnd kun behandler saker der reisegaranti stilles i reisegarantifondet i Norge, og Lime Travel stiller sin reisegaranti i Sverige.

Reklamasjoner vedrørende pakkereiser kan også sendes online via den europeiske plattformen for tvister, på https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alle tvister og uenigheter som ikke kan løses mellom partene separat eller hos ovennevnte instanser kan, om partene ønsker det, bringes inn for domstolene for en rettslig avklaring.

10. Ikrafttredelse

Disse Alminnelige vilkår for pakkereiser gjelder fra 1.7.2018 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.1.2015.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.